Polecamy:

Regulamin

Regulamin "Rajdu Wiejskiego"

        I.            Sprawy organizacyjne.

1. Organizatorzy:

Stowarzyszenie na rzecz nieustającego rozwoju „VAJRA”

2. Termin:

28 sierpnia 2016r. (niedziela)

- Rejestracja od godz. 8:30

- Start - 10:00 (limit 5 h)

- Meta - 15:00

- Zakończenie rajdu rozdanie nagród - 15:30

3. Baza zawodów:

Wieś Chechło ul. Leśna (boisko Centurii - Chechło za spódzielnią Opoka)- Gmina Klucze

4.Trasa dł. ok 12 km

 

     II.            Rywalizacja.

1. Uczestnictwo:

Rajdzie Wiejskim klasyfikacja odbywać się będzie w kategoriach:

ZESPOŁOWA - zespół złożony z co najmniej dwóch osób,

INDYWIDUALNA – start indywidualny.

Przy starcie zespołowym, również będą prowadzone dwie klasyfikacje:

T – TOWARZYSKA – Wszyscy zawodnicy w drużynie mają skończone 15 lat.

R – RODZINNA – W zespole jest co najmniej jedno dziecko poniżej 15 roku życia

2. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemną zgodę rodziców/opiekunów na wzięcie udziału w zawodach. Dopuszcza się samodzielny start osób powyżej 16 roku życia. Poniżej, tylko z opieką rodziców/opiekunów. 

3. Zasady przeprowadzenia zawodów:

Rajd przygodowy. Start masowy wszystkich uczestników. Odcinki piesze: scorelauf (dowolna kolejność "zaliczania" punktów kontrolnych), chyba, że organizator postanowi inaczej.

4. Zawodnicy pokonują całą trasę bez pomocy osób trzecich oraz przy użyciu środków transportu dozwolonych przez organizatorów.

5. O kolejności w klasyfikacji końcowej będzie decydowała liczba zaliczonych punktów kontrolnych oraz czas dotarcia na metę (wraz z czasem karnym doliczanym ze złe/niewykonanie zadań specjalnych).

6. Dozwolone jest korzystanie tylko z map dostarczonych przez organizatora.

7. Każdy z zespołów/zawodników otrzyma kartę startową. Na niej zaznaczona będzie obecność zespołu/zawodnika na punkcie kontrolnym oraz liczba zdobytych punktów/punktów kary za jego wykonanie/nie wykonanie.

8. Zgubienie, zniszczenie karty startowej uniemożliwiające jej odczytanie jest równoznaczne z dyskwalifikacją zespołu.

8. Nad prawidłowym przebiegiem zadań specjalnych będą czuwali sędziowie. Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika (zespołu) do wykonania zadania lub przerwać wykonywanie zadania w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.

9. W momencie oczekiwania w kolejce na przystąpienie do zadania specjalnego czas ten nie będzie odliczany od czasu ukończenia rajdu.

10. W momencie wycofania się zespołu/zawodnika z zawodów jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora, sędziego głównego.

11. Organizatorzy nie zapewniają transportu do bazy zespołom/zawodnikom przerywającym rajd.

12. W przypadku nie sportowego zachowania uczestników rajdu, organizatorzy mogą naliczyć dodatkowe kary czasowe dla danego zespołu/zawodnika.

   III.            Zgłoszenia + wpisowe:

1. Zgłoszenia do 27 sierpnia 2016r. 

imię i nazwisko (nazwa drużyny), miejscowość, trasa prosze przesłać na maila: wiejski@vajra.org.pl

2. Świadczenia:

- komplet map dla każdego zawodnika /zespołu,

- poczęstunek po ukończeniu zawodów,

- dyplomy dla najlepszych

- drobne nagrody rzeczowe

- wspaniała atmosfera zawodów:)

Wpisowe w wysokości 35 zł od osoby , dzieci do lat 6 gratis, a dzieciaki do 12  opłata 10 zł.

 

Stowarzyszenie Vajra, ul.Główna 30, 32-310 Kwaśniów Dolny

Alior Bank 21 2490 0005 0000 4500 2850 3644

W treści przelewu proszę podać: Rajd Wiejski imię i nazwisko (imiona i nazwiska) osób startujących, nazwę zespołu, "

  IV.            Wyposażenie zawodników:

Wyposażenie obowiązkowe:

1. Wszyscy zawodnicy powinni posiadać przy sobie:

telefon do którego nr mają organizatorzy

- coś do pisania, długopis, ołówek

     V.            Postanowienia końcowe:

1. Wszyscy uczestnicy rajdu startują na własną odpowiedzialność. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.

2. Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.

3. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją niniejszych zawodów oraz kolejnych organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Nieustającego Rozwoju „VAJRA”.

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

u należy do organizatorów.